Kardos Lovasiskola

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztatóLLL Team Kft (2310 Szigetszentmiklós Irtás utca 9.) internetes kampányok keretében folytat adatkezelést. Az LLL Team kft, mint adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásainak betartása érdekében. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük, hogy hogyan használja fel az LLL Team kft, a Kardos Lovasiskola weboldalán (kardoslovarda.hu, kardoslovasiskola.hu), a Kardos Lovasiskola facebook oldalán (https://www.facebook.com/kardoslovarda), illetve a kardoslovas@gmail.com email címre érdeklődés során megadott személyes adatait, és hogy milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban.
Az adatkezelés kizárólag a www.kardoslovarda.hu, a www.kardoslovasiskola.hu, a https://www.facebook.com/kardoslovarda Facebook oldalon illetve a kardoslovas@gmail.com email címen, az Ön által önkéntesen megadott adatok, és az Ön kérése alapján történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja és a személyes adatok felhasználásának köre:

Az LLL Team Kft a megadott személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) az Ön önkéntesen és tájékozottan megadott hozzájárulása alapján visszavonásig kezeli az alábbi célból:

a megadott személyes adatokkal közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint az adatok elektronikus hirdetés céljából történő feldolgozása, nyilvántartása és a partnerei szolgáltatásainak az Ön részére közvetlen üzletszerzés útján történő felajánlása, – elektronikus (email, SMS vagy MMS, Messenger üzenet), telefonos, vagy egyéb telekommunikációs eszköz, valamint személyes megkeresés útján, továbbá, e-mail címére, messenger vagy egyéb elektronikus fiókjaira elektronikus hirdetés küldése.

Az LLL Team Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.); a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény); a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).

Az Ön személyes adatainak továbbítására kizárólag az Ön hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása Önnek bármikor jogában áll a megadott személyes adatainak jelen tájékoztatóban meghatározottak szerinti célból történő kezelését indoklás nélkül megtiltani, illetve érdeklődését feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát az LLL Team Kft. alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozatával teheti meg:

e-mailben: kardoslovas@gmail.com
postai úton: 2310 Szigetszentmiklós, Irtás utca 9.

Az érintett jogai

Önnek az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az LLL Team Kft-től, kérheti személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

e-mailben: kardoslovas@gmail.com
postai úton: 2310 Szigetszentmiklós, Irtás utca 9.

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az LLL Team Kft. az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Ön a jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával forduljon az LLL Team Kft-hez a fentebbi elérhetőségeken.

Érdeklődés
Hívjon most!