Kardos Lovasiskola

Lóápoló és
gondozó

A veled kapcsolatba kerülő
lovaknak a legfontosabb
személy Te leszel!

Kardos Lovasiskola lóápoló és gondozó

lóápoló és gondozó ÖRÖMTELI feladata

A lóápoló és gondozó feladata a lóféle egyedek gondozása, ellátása különböző lótartó és –képző helyeken, mint például ménesek, csikónevelő telepek, méntelepek, fedeztetési állomások, sport- és hobbiistállók, versenypályák. Elvégzi az istállómunkákat, rendben tartja a lovat és annak környezetét. A kor- és hasznosítási csoport igényeinek megfelelően takarmányozza a lovakat. Kialakítja, gondozza és karbantartja a legelőt. A környezet- állat- és munkavédelmi védelmi szabályok betartásával gondoskodik a ló faji sajátosságainak megfelelő tartási körülményekről. Előkészíti a lovakat a versenyekre, tenyészszemlékre, bemutatókra, elvégzi az ehhez szükséges különleges lóápolási munkákat. Igényesen ápolja, karbantartja és használja a lószerszámokat, kocsikat, a lótartás gépeit, berendezéseit.

Felszerszámozza és elővezeti a lovat. Közreműködik a lovak mozgatásában, szállításában. Részt vesz a kancák próbáltatásában, és a termékenyítésben, felismeri a sárlás és a közeledő ellés jeleit. Segít az ellésnél, értően gondozza és neveli az újszülött és évjárati csikókat. Körültekintően ápolja és gondozza a tenyészmént, előkészíti a fedeztetéshez, spermavételhez. Észleli a ló sérüléseit és a ló legjellemzőbb betegségeit, elsősegélyt nyújt, értesíti az állatorvost, valamint segédkezik az állategészségügyi ellátásban. A résztvevő a lóápoló és gondozó képzés sikeres elvégzésével, a vele kapcsolatba kerülő lovak életében a legfontosabb személy lesz.
(Aki gondoskodik róluk)

A szakképesítéssel
betölthető munkakörök

 • Lóápoló és gondozó;
 • Ménesi kanca-gondozó;
 • Csikógondozó;
 • Ménápoló;
 • Lovász

Ismerje meg a Kardos Világot!

A képzés és a vizsga helyszíne

Kardos Lovasiskola, Szigetszentmiklós, 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.

A résztvevő, az államilag elismert szakképzettséget igazoló bizonyítvány megszerzéséért akkreditált vizsgaközpontnál vizsgázik. A vizsga helyszíne a Kardos Lovasiskola, a vizsgázók a képzésen megszokott környezetben, lovakkal és eszközökkel fognak vizsgázni!

INFORMÁCIÓ

+36 30 555 4532

Mikor indulnak a képzések?

Érdeklődj online, vagy telefonon, várhatóan minden hónapban indítunk lovastúra-vezető képzést!

Milyen napokon vannak?

Az elméleti képzés online kerül megvalósításra, a gyakorlati képzés oktatási napjai szombatra esnek.

Mikor és hol vizsgázunk?

A tanfolyam kezdését követően várhatóan 3 hónapon belül megtörténik a vizsga. A tanfolyam gyakorlati képzése és a vizsga a Kardos Lovasiskolában lesz!

A képzés megkezdésének feltételei:

Alapfokú iskolai végzettség (8 általános) + betöltött 18.-ik életév.
Egészségügyi alkalmassági igazolás


A képzés tervezett időtartama:

A képzés időtartama előzetes tudásszint felmérés alapján lerövidülhet.
2 hónap (Előzetes tudásszint felmérés alapján)


A képzés és a vizsga helyszíne:

Kardos Lovasiskola, Szigetszentmiklós, 2310 Szigetszentmiklós, Kardos István utca 35.

A KÉPZÉS DÍJA

A KÉPZÉS DÍJA • Egyösszegű befizetés esetén: 150 000 Ft tandíj + 7 000 Ft egészségügyi alkalmassági díj + vizsgadíj (várhatóan 55 000 Ft)
 • Részletfizetés esetén:
  • Első részlet: beiratkozáskor: 75 000 Ft tandíj + 7 000 Ft egészségügyi alkalmassági díj
  • Második részlet: a képzési idő feléig: 75 000 Ft tandíj

Ezt A VIDEÓT MÁR LÁTTAD?

JÓ KIS VIDEÓ

Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!

A képzés eszközlistája

 • lóistálló
 • lovak
 • villanypásztor
 • karám
 • patamosó
 • önitatórendszer
 • poroltó
 • lószállításhoz használt eszközök
 • fűnyíró
 • fűkasza
 • almozás takarítás kéziszerszámai
 • védőfelszerelések
 • lónyíró-gép
 • lóápoló felszerelés
 • karbantartóeszközök
 • hajtókocsi
 • lószerszámok (szügyhám)
 • nyergek
 • kantárok
 • ostorok
 • lábvédők
 • kötőfékek
 • vezetőszárak
 • segédszárak
 • ágaskodó
 • a vizsgafeladatokhoz szükséges lógyógyászati anyagok, eszközök
 • a vizsgafeladathoz szükséges takarmányok, egyéb anyagok, takarmányozási eszközök
 • egyéni védőfelszerelések
 • munkabiztonsági berendezések
 • elsősegélynyújtó felszerelés.
Kardos Lovasiskola
Szeretnék kérni egy
részletes ajánlatot!
Kardos Lovasiskola ÁRGARANCIA

ÁRGARANCIA

Vállaljuk, hogy amennyiben most jelentkezel a tavalyi áron, 150 000 Ft-ért tudod elvégezni a tanfolyamot!

Kardos Lovasiskola VIZSGA

VIZSGA

A nálunk végzett diákok a szakmai vizsgát is nálunk tudják letenni, több akkreditált vizsgaközpontnak is kiemelt vizsgahelyszíne vagyunk!

A szakmai követelmények leírása:

Nem modulszerű felépítés esetén:

Készségek, képességek

1. Szakszerűen hasz-nálja az ápoló és rögzítő eszközöket, elvégzi a ló gondozását, ápolását, biztonságos rögzítését.

2. Szakszerűen rendben tartja a ló környezetét Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet.

3. Előkészíti és kiosztja a lovak takarmányadagját.

4. A kor és hasznosítási csoport igényeinek megfelelően szakszerűen mozgatja a lovakat karámban, pályán, jártatógépen vagy legelőn. Karbantartja a karám és a legelő berendezéseit.

5. Szakszerűen gondozza, ápolja a lófelszereléseket, szerszámokat. Ellenőrzi a biztonságos használathoz szükséges állapotukat.

6. A ló használatnak megfelelően szakszerűen felszerszámoz, elővezet.

7. Szakszerűen előkészíti és elvégzi a lószállításnál a fel- és lerakodás, valamint a lókísérés feladatait.

8. A lótartás során felmerülő, szakmunkát nem igénylő karbantartási feladatokat lát el.

9. Figyelemmel kíséri a lovak egészségi állapotát, viselkedését. Elsősegélyt nyújt.

10. Segédkezik a ló egészségügyi ellátásában. A feladat jellegének megfelelően kiköti, megfogja, kellő testhelyzetben tartja, rögzíti, felvezeti a lovat.

11. Felismeri a kanca ivarzását. Közreműködik a próbáltatásban, fedeztetésben, termékenyítésben.

12. Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött csikót.

13. Munkahelye gazdasági és lótenyésztés dokumentumait digitálisan és papíralapon vezeti. Felhasználási szinten kezeli az informatikai eszközöket.

Ismeretek

1. Ismeri az ápolás menetét, tisztában van a különleges ápolási feladatokkal.

2. Ismeri az istálló és a körlet rendben tartásának eszközeit és eljárásait.

3. Ismeri a rábízott lófélék takarmányait, az előkészítés, az adagolás, kiosztás módját és eszközeit.

4. Ismeri a villanypásztor és a fix karámok kivezetéshez használt eszközök, valamint a jártatógép használatát, üzemeltetésének szabályait.

5. Ismeri a felszereléseket és azok szakszerű használatának, ápolásának, karbantartásának kellékeit és a munkafolyamatait.

6. Ismeri a különböző használati módok, szakágak szerszám, és eszközigényét, azok szakszerű használatát. Ismeri az elővezetés szakmabiztonsági szabályait

7. Ismeri a szállításhoz szükséges felszereléseket és védőeszközöket, illetve technikákat.

8. Észleli a hibákat és ismeri a javítás, karbantartás módszereit.

9. Felismeri a megszokottól, elvárttól eltérő megjelenési, sérülésre, betegségre utaló viselkedési formákat. Alapszin ten ismeri a lovak anatómiai, élettani és viselkedési sajátosságait.

10. Ismeri a ló egészségügyi ellátásához szükséges segédeszközök szakszerű használatát.

11. Ismeri a kanca ivarzásának tüneteit, a próbáltatás, a fedeztetés és a mesterséges termékenyítés menetét, eszközeit.

12. Ismeri az ellés jeleit, szakaszait, a segítségnyújtás lehetőségeit, az ellési rendellenességeket, a teendőket az újszülött csikóval és a kancával.

13. Ismeri az internet használat szabályait, valamint munkahelye nyilvántartási, továbbá lótenyésztési dokumentumait. Tisz-tában van a nyil-vántartás vezeté-séhez szükséges szoftverekkel.

Elvárt viselke- désmódok, attitűdök

1. Igényes a rábízott állatok és környezetük rendezettségével, ápoltságával szemben. Együttműködésre törekszik munkatársaival és azon személyekkel, akikkel feladatai során kapcsolatba kerül. Betartja a munka- és környezetvédelmi szabályokat.

2. Pontosan betartja a kapott utasításokat Elfogadja a szakember iránymutatását.

3. Elfogadja a szakember iránymutatását.

4. A szerszámozást, elővezetést precízen és szakszerűen végzi.

5. Etikusan, az állatvédelmi szempontok és a biztonsági szempontokat betartva végzi a feladatot.

6. Az egyszerű karbantartási munka során szem előtt tartja a biztonságot

7. Igényli a tapasztalt munkatásai segítségét a betegségek felismerésénél.

8. Pontosan betartja a kapott utasításokat, nyugodtan, de határozottan lép fel, szem előtt tartja a biztonsági szempontokat.

9. Elővigyázatos, törekszik a fedeztetés, termékenyítés során az etikai és munkabiztonsági szabályok betartására.

10. Elfogadja a szakmaetikai elveket. Törekszik a legnagyobb odafigyeléssel gondozni a kancát és a csikót.

11. Precízen, pontosan vezeti a nyilvántartásokat. Nyitott az újdonságokra.

Önállóság és felelősség mértéke

1. Önállóan végzi a rábízott ápolási és gondozási feladatát.

2. Az instrukcók alapján a takarmány előkészíté si és kiosztási feladatokat ma radéktalanul, önállóan hajtja végre.

3.Vezetője felé jelzi a biztonsá got veszélyeztető állapotot és elkü löníti az ilyen eszközöket a megfelelő állapo túaktól.

4. A jól begya-korolt felada-tokat képes önállóan végezni. Betartja a lovas szakmai és etikai elveket.

5. Feladatait veze tője utasításai szerint, részben önállóan látja el.

6. Felelősen eldön ti, hogy a fela dathoz kell-e segítséget kérnie. Haladéktalanul tájékoztatja a felettesét a fel merült problémá ról

7. Munkahelyi ve-zetője, illetve a felelős szakem ber pl.: állator vos, patkolóko vács instrukciói alapján hajtja végre a feladatot.

8. Instrukciók alapján, részben önállóan részt vesz a kanca próbál tatásában, a fedeztetésben, a ttermékenyítési munka folyamatában.

9. Irányítás mel lett, tapasztalt munkatársai val együttmű ködve végzi az újszülött csikók gondo zását.

10. Alapszintű nyilvántartási és dokumen tációs felada tokat önállóan végez.

Közvetlenül keresnél minket?

Kardos Lovasiskola

Kérdésed van?

Érdekel valamelyik képzésünk?

Töltsd ki az itt található űrlapot, és mi munkanapokon,
24 órán belül felvesszük veled a kapcsolatot!

Milyen témában keresel minket?

Felnőtt képzés

Lovas szolgáltatás


  Elfogadom az Adatkezelési Nyilatkozatot.

Nézd meg, milyenek a mindennapok a Lovasiskolában!

Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria Kardos Lovasiskola Galéria
Több kép
Hívjon most!